PRZETARGI

W zapytaniu ofertowym na wykonanie zadania pn. „rozbudowa klasopracowni informatycznej " nr sprawy ZSCKR - 215/12/17 do dnia 04.09.2017 do godz. 1000 nie została złożona żadna oferta.

KOD CPV:      45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych,

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

45343100-4 Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych,

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części,

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

Nr sprawy ZSCKR- 215/12/17

Dokumenty do pobrania:

 

Zbiorcze zestawienie ofert: ZSCKR-215/12/17

 

Zaproszenie do składania ofert: ZSCKR-215/12/17

Formularz ofertowy: ZSCKR-215/12/17

Projekt umowy: ZSCKR-215/12/17

kosztorys nakładczy - roboty budowane: ZSCKR-215/12/17

kosztorys nakładczy - roboty instalacyjne: ZSCKR-215/12/17

kosztorys nakładczy - szafa dystrybucyjn, oprogramowanie: ZSCKR-215/12/17

rzut sali po przebudowie instalacji i rzut sali po przebudowie W 2: ZSCKR-215/12/17

opis do modernizacji części budowlanej: ZSCKR-215/12/17

opis do modernizacji części instalacyjnej: ZSCKR-215/12/17

 

 


 

 

Przetarg w formie zapytania o cenę na "przebudowę wraz z instalacją systemu oddymiania klatki schodowej w interiacji".  Nr sprawy ZSCKR- 215/10/17

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERT
działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

                Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybiera ofertę nr 2 - TADOS sp. z o.o.  97 – 500 Radomsko,  ul. Krasickiego 2 w kwocie brutto 38 858,05 zł. Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

Dokumenty do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT: ZSCKR-215/10/17

Zbiorcze zestawienie ofert: ZSCKR-215/10/17

 

 


 

Przetarg w formie zapytania o cenę na "remont sanitariatów w nowym budynku szkolnym.  Nr sprawy ZSCKR- 215/08/17

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach informuje, że do wykonania zadania pn. "remont sanitariatów w nowym budynku szkolnym" została wybrana Firma Remontowo-Budowlana NOWAK, ul. Malinowa 3, Kolonia Borowiecko, 97-545 Gomunice, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę brutto 83 500,00 zł.

Dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty: ZSCKR-215/08/17

 

 


 

OTWARCIE OFERT

w zamówieniu na "przebudowę wraz z instalacją sytemu oddymiania klatki schodowej w internacie"  w ZSCKR w Dobryszycach  nr sprawy: ZSCKR - 215/07/2017

Dokumenty do pobrania:

 

Unieważnienie postępowania na "przebudowę wraz z instalacjią systemu oddymiania klatki schodowej w internacie" : ZSCKR-215/07/17

 

Zbiorcze zestawienie ofert: ZSCKR-215/07/17

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE O CENĘ

Nie złożono ofert w zapytaniu  o cenę NA "BUDOWĘ SILOSU ZBOŻOWEGO O POJEMNOŚCI 60 T" w ZSCKR w Dobryszycach  nr sprawy: ZSCKR - 215/05/2017

KOD CPV:     44613110-4  - Silosy

                         42417300-5 - Urządzenia przenośnikowe

Dokumenty do pobrania:

 

Zestawienie zbiorcze z otwarcia ofert w zapytaniu o cenę na "budowę silosu zbożowego o pojemności 60 ton: ZSCKR-215/05/17

 

Copyright © 2012 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Jakub Drozdek