Lista tematów z języka polskiego na maturę

 

LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

W ZSCKR W DOBRYSZCACH 

 

lista tematów -> pobierz

 

1. Porównaj różnorodne ujęcia motywu samotności w wybranych utworach literackich

2. „Wolna i zniewolona, w marzeniach i w rzeczywistości, ale zawsze Polska”. Przedstaw

funkcjonowanie motywu ojczyzny w wybranych utworach literackich.

3. Krajobraz jako motyw literacki – przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy

różnych epok.

4. Motyw przemiany bohatera – omów temat, odwołując się do wybranych utworów

literackich.

5. Literackie obrazy bohatera zbuntowanego. Przedstaw je i porównaj

6. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństwa wojny i próbują

odbudować świat wartości.

7. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich

bohaterów w utworach różnych epok.

8. Władza – powołanie, zobowiązanie, zaszczyt, namiętność, pokusa… Jak przedstawiają ją

wybrane dzieła literackie?

9. Etos rycerski w literaturze fantasy i w literaturze średniowiecza. Przedstaw i porównaj

świat wartości wybranych wojowników.

10. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze – omów sposoby ich przedstawiania i funkcje

w wybranych utworach.

11. Ziemia przeklęta i obiecana. Przedstaw literackie obrazy miast w wybranych utworach

XIX i XX wieku.

12. Różne oblicza tragizmu i ich realizacja w teatrze antycznym, szekspirowskim i

romantycznym.

13. Polemiki, spory, prowokacje – starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach

wybranych utworów.

14.Zanalizuj rolę zjaw i duchów wybranych utworach literackich pochodzących z różnych

epok

15.Portret pielgrzyma, wędrowca, podróżnika w wybranych utworach literackich.

16.Literackie obrazy powstań narodowych. Przedstaw na wybranych przykładach.

17. Człowiek XX i XXI wieku w sytuacjach ekstremalnych. Omów temat, odwołując się do

wybranych utworów literackich.

18. Funkcja motywów brzydoty, kalectwa, choroby w literaturze różnych epok. Omów

na wybranych przykładach.

19. Motywy biblijne w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

20. Porównanie wzajemnych relacji między rodzicami i dziećmi w literaturze. Omów temat,

przywołując wybrane utwory.

21. „Dlaczego klasycy”? Wskaż obecność motywów antycznych i zanalizuj przyczyny ich

popularności w literaturze XX i/lub XXI wieku.

22.Portret artysty, poety w wybranych utworach literackich różnych epok.

23. Obraz psychiki zbrodniarza w tekstach literackich. Omów na wybranych przykładach

literackich z różnych epok.

24. Kat i ofiara – ukaż w literaturze powojennej konsekwencje zacierania się jednoznaczności

tych pojęć.

25. Obraz narodowości żydowskiej w literaturze XX wieku. Ukaż na wybranych przykładach.

26. Omów różne sposoby podejmowania tematyki getta w literaturze odwołując się do

wybranych przykładów.

27. Refleksje o człowieku i świecie zawarte w poezji współczesnej. Rozwiń temat, odwołując

się do twórczości co najmniej dwóch poetów.

28. Deformacja świata jako poetyka XX i XXI wieku. Ukaż na wybranych przykładach.

29. Biografia jako klucz do odczytania utworów. Odwołaj się do wybranych przykładów

30. Dokumentaryzm i paraboliczność – scharakteryzuj, na wybranych przykładach, dwa

sposoby przedstawiania rzeczywistości w literaturze XX i XXI wieku

31. Tematyka wiejska w literaturze powojennej. Omów na wybranych przykładach (np. proza

W. Myśliwskiego, T. Nowaka, E. Redlińskiego)

32. Omów sposoby ukazywania świata jako labiryntu, odwołując się do literatury wybranych

epok.

33. Obyczaje i tradycje szlacheckie w świetle literatury staropolskiej. Omów temat na

podstawie wybranych utworów.

34. Porównaj koncepcje szczęścia wyrażone w literaturze różnych epok, odwołując się do

wybranych przykładów.

35. Kobieta buntowniczka, feministka, emancypantka…Zanalizuj jej obraz w wybranych

utworach literackich.

36. Honor i godność – wartości wyznawane lub/i odrzucone przez bohaterów literackich.

Omów temat, wykorzystując wybrane przykłady.

37. Czy termin „literatura kobieca” ma rację bytu? Przedstaw swoją opinię, odwołując się do

wybranych przykładów z literatury polskiej i obcej.

38 .Ukaż przejawy libertynizmu w literaturze XVII i XVIII wieku, odwołując się do

wybranych przykładów.

39. Omów wykorzystanie motywów wampirycznych w literaturze od wieku XIX do

najnowszej.

40. Jakie wartości niesie literatura popularna? Omów zagadnienie, odwołując się do

wybranych przykładów.

41. Ukaż różne ujęcia motywu szaleństwa w literaturze, odwołując się do wybranych

przykładów.

42. Omów różne sposoby ukazywania wyobcowania człowieka, odwołując się do wybranych

przykładów literackich.

43. Człowiek w teatrze świata. Omów sposoby funkcjonowania motywu w wybranych

utworach literackich.

44.Konwencje oniryczne w literaturze różnych epok – polskiej i obcej. Ukaż na wybranych

przykładach.

45. Porównaj sposób wyrażania postawy dekadenckiej w literaturze schyłku XIX i XX wieku,

odwołując się do wybranych utworów.

46. Ocena ustrojów totalitarnych. Omów na wybranych przykładach literackich.

47. Pamiętnik jako forma przywoływania przeszłości przez bohaterów literackich. Omów na

wybranych przykładach.

48. Walka dobra ze złem jako temat dzieł literackich. Omów na wybranych przykładach.

49. Wykorzystanie karykatury i parodii jako sposobu prezentacji rzeczywistości. Rozważ

zagadnienie, wykorzystując wybrane przykłady literackie.

50. Na wybranych przykładach z różnych rodzajów literackich ukaż rolę tytułu i motta

w utworach.

51. Kamienica, blok, dom w mieście jako przestrzeń życia człowieka. Rozwiń na wybranych

przykładach literackich.

52. Literatura faktu. Analiza i interpretacja zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych

przykładach.

53. Scharakteryzuj twórczość wybranego laureata literackiej Nagrody Nobla.

54. Jednostka wobec zbiorowości w ujęciu twórców różnych epok. Omów na wybranych

przykładach.

55. Komizm w sposobie przedstawiania rzeczywistości i jego rola w twórczości dwu

wybranych autor

56. Tematyka maryjna w liryce polskiej różnych epok. Dokonaj analizy i interpretacji

wybranych utworów.

57. Bohaterowie w sutannach i habitach – przedstaw różne portrety osób duchownych

i pełnione przez nie funkcje w literaturze wybranych epok.

58. Kryzys w literaturze/kryzys literatury? Czy literatura najnowsza przedstawia

najważniejsze problemy współczesności, czy jest wobec nich bezradna? Omów problem,

odwołując się do wybranych przykładów.

59. Portret świętego w literaturze średniowiecznej i współczesnej. Omów problem, odwołując

się do wybranych przykładów

60. Motywy mitologiczne w literaturze XX i XXI wieku. Omów na wybranych przykładach.

61. Literackie ujęcia zwycięzców i zwyciężonych w walce. Omów temat na wybranych

przykładach dzieł.

62. Śmierć jako bohaterka literacka. Omów sposób konstruowania obrazu personifikacji

śmierci w literaturze i zinterpretuj jego rolę w wybranych

utworach różnych epok.

63. Literacki obraz pracy i portrety ludzi pracujących. Przestaw, odwołując się do wybranych

przykładów.

64. Nie tylko „Ferdydurke”: szkoła w lustrze literatury. Scharakteryzuj jej obraz, odwołując

się do wybranych przykładów.

65. Poezja stanu nieważkości – przedstaw obraz pijaka w literaturze drugiej połowy XX w.

66. „Blaski i cienie życia kurtyzany.” Wykorzystując wybrane teksty z literatury XVII – XIX

wieku, zanalizuj wykreowane w nich wizerunki kurtyzan

67. Istota i wymiar dramatu pokolenia Kolumbów wyrażonego w literaturze. Omów

zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.

68. Pilch, Tokarczuk, Masłowska i inni pisarze wyznaczający kierunek rozwoju literatury

polskiej. Dokonaj analizy wybranych utworów ze współczesnej prozy, zwróć uwagę na

podejmowaną tematykę i sposób prowadzenia narracji.

69. Słynne lekcje w literaturze. Przedstaw sposób funkcjonowania tego motywu w literaturze

różnych epok.

70. Człowiek i świat widziany oczyma artysty hiphopowego lub rockowego. Przedstaw

i omów obraz rzeczywistości kreowanej przez twórców tekstów piosenek tego nurtu

71. To się czyta dziś – modni pisarze, modne książki. Omów na przykładzie współczesnych

twórców przyczyny popularności niektórych autorów i ich książek.

72. Dylematy moralne bohaterów literatury fantasy. Omów na wybranych przykładach.

73. Twórczość jednego z pisarzy współczesnych: najważniejsze problemy, wartość

artystyczna – dokonaj oceny, posługując się przykładami wybranych utworów.

74. Różne spojrzenia na kochanków. Przedstaw rozmaite ujęcia motywu pary zakochanych w

wybranych tekstach literackich.

75. Pustka relacji międzyludzkich przedstawiona w polskiej i/lub obcej literaturze

współczesnej. Omów na wybranych przykładach.

76. Bajki A. Fredry a bajki I. Krasickiego i A. Mickiewicza. Dokonaj porównania budowy

i treści utworów.

77.Saga jako gatunek literacki. Omów temat na podstawie wybranych utworów literackich.

78.Rosja w oczach swoich pisarzy. Próba oceny i porównania sposobu mówienia o państwie i

społeczeństwie ( np. Gogol, Puszkin, Dostojewski, Bułhakow)

79. Być czy mieć ? Jak rozstrzygają ten dylemat bohaterowie literaccy różnych epok ?

Przedstaw swoje poglądy na ten temat

80. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Omów zagadnienie na wybranych

przykładach

81.Obraz Boga w wybranych utworach literackich.

82.Polaków portret własny w utworach literackich różnych epok.

83.Kult ludzi wielkich w poezji Cypriana Kamila Norwida.

84.Motyw gór w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych utworów.

II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1. Postać wampira w wierzeniach, literaturze i filmie. Omów temat odwołując się do

wybranych przykładów.

2. Topos ogrodu w literaturze i innych dziedzinach sztuki.

3. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie, plastyczne i filmowe.

4. Wpływy cudzoziemskie na codzienną kulturę polską w różnych wiekach

(np. modę, obyczajowość). Zanalizuj temat wykorzystując różnorodne teksty kultury dwu

wybranych epok.

5. Dworek szlachecki jako motyw w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne jego

konkretyzacje na przykładzie wybranych dzieł .

6.Topos stworzenia świata w literaturze i sztuce . Omów jego funkcję, analizując wybrane

utwory literackie, dzieła plastyczne i inne.

7.Baśniowe światy w poezji i sztuce młodopolskiej. Omów zagadnienie odwołując się do

wybranych dzieł literackich i filmowych.

8.Obraz getta warszawskiego w polskiej literaturze i filmie.

9. Kultura masowa. Scharakteryzuj zjawisko, odwołując się do wybranych utworów.

10.Zaprezentuj symbolikę kulturową stołu , odwołując się do wybranych tekstów kultury.

11.Ideał świętego w literaturze i malarstwie. Porównaj sposób przedstawienia tej postaci w

różnych epokach.

12.Bohater literacki a jego kreacje filmowe. Porównaj sposób przedstawienia postaci w

wybranych dziełach literackich i filmowych.

13.Porównaj obrazy prowincji, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

14.Romantyczne widzenie natury. Porównaj w analizowanych tekstach literackich i

malarskich.

15.Szekspir w kinie. Zinterpretuj wybraną adaptację Szekspirowskiego dramatu.

16.Świat widziany oczyma ludu. Przedstaw tradycje, obyczaje i mentalność ludową ukazane

w filmie (J .J. Kolski ) i w literaturze -np. W .S .Reymont.

17.Filmy A. Wajdy jako interpretacja wybranych dzieł literackich.

18.Topos,,Stabat Mater „ w różnych tekstach kultury.

19.Ideał kobiecego piękna w literaturze i sztuce.

20.Motyw powstań narodowych w literaturze i filmie.

21.Powieści polskich pozytywistów i ich adaptacje filmowe.

22.Etyka i polityka. Prześledź funkcjonowanie tego związku w wybranych tekstach kultury.

23.Motyw drzewa w literaturze i innych dziedzinach sztuki różnych epok. Dokonaj analizy

wybranych dzieł.

24. Literackie i plastyczne wyobrażenia szatana. Omów na wybranych przykładach.

25. Literackie i plastyczne wyobrażenie anioła. Omów na wybranych przykładach.

26. Zanalizuj pojęcia „książki kultowej” i „ filmu kultowego”, odwołując się do wybranych

przykładów.

27. Portret mieszczanina i sposoby jego kreacji w tekstach kultury na przestrzeni epok.

Ukaż temat na wybranych przykładach z literatury, plastyki i filmu.

28. Jednowymiarowi, różni, tacy sami, buntownicy, konformiści… – literackie i filmowe

portrety nastolatków. Przedstaw temat, opierając się na wybranych przykładach.

29. Co będzie po śmierci? Przedstaw wybrane literackie i plastyczne wyobrażenia zaświatów.

30. Góry jako inspiracja artystów różnych epok. Przedstaw temat, odwołując się do

wybranych przykładów dzieł literackich, plastycznych i muzycznych.

31. Reinterpretacja motywów i postaw bohaterów mitologicznych w wybranych tekstach

kultury. Omów na wybranych przykładach.

32. Mieszkańcy i codzienne życie dużego miasta w literaturze i sztuce. Omów na wybranych

przykładach.

33. Ojcowie i dzieci w tekstach kultury: od Kochanowskiego i Urszulki do Lorda Vadera

i Luke’a Skywalkera. Omów na wybranych przykładach.

34. Utopie i antyutopie w literaturze i filmie XX i XXI wieku. Ukaż na wybranych

przykładach

III. JĘZYK

1. Błąd językowy jako źródło komizmu. Zanalizuj temat, wykorzystując polskie teksty

kabaretowe.

2. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia we

współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.

3. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych. Scharakteryzuj kryteria,

którymi się posłużyłeś

4. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.

5. Sztuka przekonywania a manipulacja językowa – porównaj sposoby wykorzystania

środków językowych w polszczyźnie

6. Jak w polszczyźnie odzwierciedla się kultura naszych przodków? Analiza zgromadzonego

materiału językowego.

7. Język Twoich rówieśników – scharakteryzuj na podstawie analizy zgromadzonego

materiału językowego.

8. Dialekty terytorialne języka polskiego jako tworzywo literackie. Omów na przykładach

wybranych utworów.

9. Język mówiony jako tworzywo literatury, np. twórczości Bolesława Prusa, Juliana

Tuwima, Mirona Białoszewskiego, Stanisława Barańczaka.

Analiza celowo dobranych utworów.

10. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich

przynależność środowiskową i charakter.

11. Analiza językowa i kulturowa przysłów polskich (na przykładzie przysłów o określonej

tematyce)

12. Ekspansja angielszczyzny – zbadaj jej obecność w języku potocznym. Oceń zasadność

zapożyczeń.

13. Dokonując analizy języka wybranych pism kobiecych, wyjaśnij zasadność doboru

środków wyrazu.

14. Dokonując analizy języka prasy młodzieżowej, wyjaśnij zasadność doboru środków

wyrazu.

15. Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok

16. Twórcze wykorzystanie języka mówionego w prozie współczesnej. Omów na wybranych

przykładach.

17. Analizując zebrany materiał, porównaj sposób przekazywania treści religijnych przez

media adresowane do różnych odbiorców.

18. Język subkultur młodzieżowych i język oficjalny. Dokonaj porównania, analizując zasoby

leksykalne.

19. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Zanalizuj zjawisko językowe na przykładach

ze współczesnej polszczyzny.

22. Różne sposoby manipulacji językowej w wypowiedziach polityków. Omów

na wybranych przykładach.

21. Dokonując analizy języka różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.

22. Dokonując analizy języka piosenek jednego ze współczesnych zespołów/wykonawców,

wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.

23. Język reklam telewizyjnych i ogłoszeń prasowych. Dokonaj analizy na stosownie

wybranym materiale.

24. Czy język polski nadal polskim pozostaje? Na podstawie wybranych przykładów

przedstaw proces nasycania polszczyzny słownictwem i gramatyką innych języków.

25. Funkcja wulgaryzmów i seksualizmów w literaturze i tekstach kultury. Omów temat,

opierając się na wybranych przykładach.

26. Najczęściej popełniane błędy językowe we współczesnej polszczyźnie. Omów temat,

opierając się na wybranych przykładach.

27. Inspiracje poezją w tekstach piosenek polskich artystów alternatywnych. Omów sposoby

wykorzystania twórczości poetyckiej na współczesnej scenie muzycznej, opierając się na

wybranych przykładach.

28. Specyfika języka dziennikarzy sportowych. Omów na wybranych przykładach.

29. Jak wyrazić niewyrażalne? Językowe przejawy tabu we współczesnej polszczyźnie.

Omów na wybranych przykładach.

30. W jaki sposób Internet kształtuje i zmienia zwyczaje językowe użytkowników?

Copyright © 2012 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Jakub Drozdek

Warning: Unknown: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist) is not within the allowed path(s): (/home/dobryszy/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: failed to open stream: Operation not permitted in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0