Egzamin zawodowy NOWY

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku

(nowy egzamin)

                                  

Sesja 1: styczeń - luty 2015 r.
Część pisemna
 
Część praktyczna Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 
w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja w pozostałych kwalifikacjach
8 stycznia 2015 r. 15 stycznia 2015 r. od 9 stycznia do 27 lutego 2015 r. 27 marca 2015 r.

 

Sesja 2: maj - lipiec 2015 r.
Część pisemna
 
Część praktyczna Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 
w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja w pozostałych kwalifikacjach
22 czerwca 2015 r. 23 czerwca 2015 r. od 25 maja do 6 lipca 2015 r. 28 sierpnia 2015 r.
 

 

Sesja 1: sierpień - październik 2015 r.
Część pisemna
 
Część praktyczna Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
 
8 września 2015r.

od 17 sierpnia do

16 października 2015r.

27 listopada 2015 r.
 

 

 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzamin będzie obejmował zakresem tematycznym kwalifikację, czyli liczba egzaminów w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.

 

Struktura egzaminu zawodowego

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

 

Część pisemna egzaminu

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego.

Część pisemna egzaminu zawodowego może być przeprowadzana:

- z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin

lub

- z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

 

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

 

Zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z części pisemnej egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu zawodowego najwyższego wyniku, czyli 100%.

 

Część praktyczna egzaminu

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnymoraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

 

Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w module 3. informatora.

 

Podstawa uznania egzaminu za zdany

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),

i

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

 

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 

Dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu

W przypadku, gdy Zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Jakub Drozdek

Warning: Unknown: open_basedir restriction in effect. File(/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist) is not within the allowed path(s): (/home/dobryszy/:/tmp:/var/tmp:/usr/local/lib/php/) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: failed to open stream: Operation not permitted in Unknown on line 0

Fatal error: Unknown: Failed opening required '/usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist' (include_path='.:/usr/local/lib/php') in Unknown on line 0