Przetargi

Paweł Kilańczyk

Dobryszyce dnia 29.10.2018 r.

ZSCKR-215 /10/18

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W ZAPYTANIU O CENĘ

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ul. Szkolna 4, 97-505 Dobryszycach zaprasza do złożenia oferty na „remont sanitariatów w budynku starej szkoły "

KOD CPV:  

45.00.00.00 – 7   roboty budowlane;

               45.30.00.00 – 0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.31.00.00 – 3  Roboty instalacyjne elektryczne

              45.44.00.00 – 3 Roboty malarskie i szklarskie

              45.44.21.00 – 8  Instalacje sanitarne

             45.45.00.00 – 6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Do pobrania dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

zaproszenie do składania oferty wraz z formularzem ofertowym - ZSCKR - 215/10/18

projekt umowy do akceptacji - ZSCKR - 215/10/18

kosztorys nakładczy łazienki na I pietrze - ZSCKR - 215/10/18

kosztorys nakładczy łazienki na parterze - ZSCKR - 215/10/18

 

 

 

Znak: ZSCKR-215/09/18                                                                                                            Dobryszyce, dnia 29.10.2018 r.

Dotyczy postępowania : „remont sanitariatów w budynku starej szkoły i na łączniku sali gimnastycznej "

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

                Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4, ust. 3 pkt. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017  poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                Zamawiający poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu  o wszczęciu kolejnego postępowania.

Do pobrania:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - ZSCKR - 215/09/18

 

 

 

Dobryszyce: dostawy pelletu w sezonie grzewczym 2018/2019

kod CPV: 09111400-4

 

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY, WYKLUCZENIU WYKONAWCY, ODRZUCENIU OFERT
działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.)

                Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybiera ofertę nr 1- TARTAK „Olczyk” Ludwik Olczyk Świdno 1, 29-105 Krasocin w kwocie brutto 216 233,60 zł. Do dnia23.10.2018 roku do godziny 1100 wpłynęły dwie ofert. Oferty nie podlegają odrzuceniu, Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Zamawiający podaje  nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

  1. Oferta Nr 1 :

– nazwa – „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. 60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6.

– ilość uzyskanych punktów w kryterium cena – 86,76

– ilość uzyskanych punktów w kryterium termin płatności – 5,0

– łączna ilość uzyskanych punktów – 91,76

  1. Oferta Nr 2 :

– nazwa – TARTAK „OLCZYK” Spółka z o. o.  Świdno 1, 29 – 105 Krasocin,

– ilość uzyskanych punktów w kryterium cena – 95,0

– ilość uzyskanych punktów w kryterium termin płatności – 3,0

– łączna ilość uzyskanych punktów – 98,0

                         Zamawiający informuje, że zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie określonym w  art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).

PEŁNA TREŚĆ ZAWIADOMIENIA O WYBORZE OFERTY - ZSCKR - 215/08/18

 

Do pobrania ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT na "dostawy pelletu w sezonie grzewczym 2018/2019"

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - ZSCKR - 215/08/18

 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Znak: ZSCKR-215/07/18                                                                                                                          Dobryszyce, dnia 12.10.2018 r.

Dotyczy postępowania : „dostawy pelletu w sezonie grzewczym 2018/2019”

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

                Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 , ust. 1 pkt. 4, ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych     ( Dz. U. z 2017  poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z uwagi na wykluczenie ofert dwóch Wykonawców oraz  uznanie, że jednea oferta niepodlegająca odrzuceniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

.

                Działając na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu  o wszczęciu kolejnego postępowania.

DO POBRANIA:

UNIEWAŻNIENIE - ZSCKR - 215/07/18

 

 

Dobryszyce dnia 24.07.2018 roku.

Nr sprawy: ZSCKR – 215/06/18

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE SIECI KOMPUTEROWEJ W BUDYNKU NOWEJ SZKOŁY

 

            Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybiera ofertę nr 1 - Mariusz Borowik BORO – MIX, Pławno, ul. Przedborska 3A, 97 – 540 Gidle  w kwocie brutto 12 969,60  zł. Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów         w kryterium cena.

                Zamawiający podaje  nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację:

1.1. Nr oferty - 2

1.2.  - nazwa i adres  –  Instalatorstwo Elektryczne Stanisław Pluta, Śliwaków 18, 42-270 Kłomnice,

1.3.  Liczba punktów w kryterium – cena – 81,06

1.4.  okres gwarancji- 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

1.5. termin wykonania – od dnia 24.08.2018 r.

2.1. Nr oferty - 3

2.2. - nazwa i adres  –  APS mgr Anna Smendowska, ul. Narutowicza 103, 97 – 500 Radomsko,

2.3. Liczba punktów w kryterium – 72,72

2.4. okres gwarancji- 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2.5. termin wykonania – od dnia 24.08.2018 r.

DO POBRANIA:

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ZSCKR - 215/06/18

 

 

 Dobryszyce dnia 10.07.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAMÓWIENIU NA ROZBUDOWĘ PRACOWNI INFORMATYCZNEJ

Nr sprawy: ZSCKR - 215 / 05 /18

            Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybiera ofertę nr 1 - Przedsiębiorstwo Optimus sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 84 K, 98 – 200 Sieradz  w kwocie brutto 74 031,90 zł. Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

                Zamawiający po przeprowadzeniu analizy i oceny złożonych ofert odrzuca ofertę ALTBIT SP.O.O. ul. Cicha 17, 05 – 500 Nowa Iwiczna z uwagi na zaoferowanie komputerów komputer Dell Vostro 3668MT Win10Pro i5 7400/1TB/4GB/Intel HD/MS 116?KB216/3Y NBD+Monitor Dell E2016HV 19.5” LED VGA ujętych w formularzu rzeczowo-cenowym załącznik nr 2. Zamawiający w lp. 1 formularza rzeczowo-finansowego – załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty opisał wymóg dostawy komputerów Dell Vostro 3668MT Win10Pro i5 7400/1TB/8GB/Intel HD/MS 116?KB216/3Y NBD+Monitor Dell E2016HV 19.5” LED VGA. W związku z zaoferowaniem przez Wykonawcę komputera o mniejszej pamięci RAM Zamawiający postanowił odrzucić ofertę.

                Zamawiający podaje  nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację:

1.1. Nr oferty - 1

1.2.  - nazwa i adres  –  Przedsiębiorstwo Optimus sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 84 K, 98 – 200 Sieradz,

1.3.  Liczba punktów w kryterium – cena – 100,00

1.4.  okres gwarancji- 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

1.5. termin wykonania – od dnia 27.08.2018 r.

2.1. Nr oferty - 2

2.2. - nazwa i adres  –  Vascom Bartosz Sobczyk, ul. Mickiewicza 29, 40 – 085 Katowice,.

2.3. Liczba punktów w kryterium – 97,60

2.4. okres gwarancji- 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2.5. termin wykonania – od dnia 27.08.2018 r.

                         Zamawiający informuje, że  zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą w terminie określonym nastąpi w terminie 5 dni od doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty.

 

 

Znak: ZSCKR-215-04/18                                                                                           Dobryszyce dnia 20.06.2018 r.

Dotyczy postępowania :rozbudowa pracowni informatycznej  

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

      Komisja Przetargowa działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7, ust. 3 pkt. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017  poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z uwagi na niewłaściwe opisanie  parametrów   komputerów, serwera oraz wymaganego do zainstalowania oprogramowania. Z uwagi na powyższe Wykonawcy mogli nieprawidłowo i błędnie określić wymagane parametry lub nie byli w stanie zaoferować komputerów o parametrach równoważnych spełniających wymagania SIWZ.

W postępowaniu doszło do naruszenia art. 7 ust. 1, art. 29  i art. 36  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017  poz. 1579 z późn. zm.), a więc postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Doszło do naruszenia przepisów ustawy o naruszeniu uczciwej konkurencji.

                Działając na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu  o wszczęciu kolejnego postępowania.

    Dziękujemy za udział w postępowaniu.

UNIEWAŻNIENIE - do pobrania

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.