Przetargi

Paweł Kilańczyk

 Dobryszyce dnia 10.07.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAMÓWIENIU NA ROZBUDOWĘ PRACOWNI INFORMATYCZNEJ

Nr sprawy: ZSCKR - 215 / 05 /18

            Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybiera ofertę nr 1 - Przedsiębiorstwo Optimus sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 84 K, 98 – 200 Sieradz  w kwocie brutto 74 031,90 zł. Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

                Zamawiający po przeprowadzeniu analizy i oceny złożonych ofert odrzuca ofertę ALTBIT SP.O.O. ul. Cicha 17, 05 – 500 Nowa Iwiczna z uwagi na zaoferowanie komputerów komputer Dell Vostro 3668MT Win10Pro i5 7400/1TB/4GB/Intel HD/MS 116?KB216/3Y NBD+Monitor Dell E2016HV 19.5” LED VGA ujętych w formularzu rzeczowo-cenowym załącznik nr 2. Zamawiający w lp. 1 formularza rzeczowo-finansowego – załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty opisał wymóg dostawy komputerów Dell Vostro 3668MT Win10Pro i5 7400/1TB/8GB/Intel HD/MS 116?KB216/3Y NBD+Monitor Dell E2016HV 19.5” LED VGA. W związku z zaoferowaniem przez Wykonawcę komputera o mniejszej pamięci RAM Zamawiający postanowił odrzucić ofertę.

                Zamawiający podaje  nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację:

1.1. Nr oferty - 1

1.2.  - nazwa i adres  –  Przedsiębiorstwo Optimus sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 84 K, 98 – 200 Sieradz,

1.3.  Liczba punktów w kryterium – cena – 100,00

1.4.  okres gwarancji- 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

1.5. termin wykonania – od dnia 27.08.2018 r.

2.1. Nr oferty - 2

2.2. - nazwa i adres  –  Vascom Bartosz Sobczyk, ul. Mickiewicza 29, 40 – 085 Katowice,.

2.3. Liczba punktów w kryterium – 97,60

2.4. okres gwarancji- 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2.5. termin wykonania – od dnia 27.08.2018 r.

                         Zamawiający informuje, że  zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą w terminie określonym nastąpi w terminie 5 dni od doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty.

 

 

Znak: ZSCKR-215-04/18                                                                                           Dobryszyce dnia 20.06.2018 r.

Dotyczy postępowania :rozbudowa pracowni informatycznej  

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

      Komisja Przetargowa działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7, ust. 3 pkt. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017  poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z uwagi na niewłaściwe opisanie  parametrów   komputerów, serwera oraz wymaganego do zainstalowania oprogramowania. Z uwagi na powyższe Wykonawcy mogli nieprawidłowo i błędnie określić wymagane parametry lub nie byli w stanie zaoferować komputerów o parametrach równoważnych spełniających wymagania SIWZ.

W postępowaniu doszło do naruszenia art. 7 ust. 1, art. 29  i art. 36  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017  poz. 1579 z późn. zm.), a więc postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Doszło do naruszenia przepisów ustawy o naruszeniu uczciwej konkurencji.

                Działając na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu  o wszczęciu kolejnego postępowania.

    Dziękujemy za udział w postępowaniu.

UNIEWAŻNIENIE - do pobrania

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.