Przetargi

Paweł Kilańczyk

Dobryszyce: remont sanitariatów w starej szkole i na łączniku sali gimnastycznej.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta

zaprasza do składania ofert w zapytaniu o cenę  na wykonanie remontu sanitariatów w budynku starej szkoły i na łczniku sali gimnastycznej.

DO POBRANIA dokumenty niezbędne do złożenia oferty:

Zaproszenie z formularzem ofertowym - ZSCKR - 215/09/18

Projekt umowy - ZSCKR - 215/09/18

Kosztorys nakładczy łazienka damska I pięro - ZSCKR - 215/09/18

Kosztorys nakładczy łazienka męska parter - ZSCKR - 215/09/18

Kosztorys nakładczy sanitariat na łączniku sali  - ZSCKR - 215/09/18

 

Dobryszyce: dostawy pelletu w sezonie grzewczym 2018/2019


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Ogłoszenie zamieszczono w BZP nr ogłoszenia 636366-N-2018  data zamieszczenia 15.10.2018 r.

Ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 15.10.2018 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta, krajowy numer identyfikacyjny 78355100000, ul. Szkolna  4, 97505   Dobryszyce, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 0-44 681 11 91, e-mail , faks 0-44 681 11 82.
    Adres strony internetowej (URL): http://www.zsckrdobryszyce.pl
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła publiczna

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak   http://www.zsckrdobryszyce.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak   http://www.zsckrdobryszyce.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie:  nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych/kurierskich w terminie do dnia 23.10.2018 r. do godz. 11:00

Adres:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta ul. Szkolna 4,

97 - 505 Dobryszyce

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy pelletu w sezonie grzewczym 2018/2019
Numer referencyjny: ZSCKR – 215 / 08 /18

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa samochodem autocysterną granulatu drewnianego – pellet dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Dobryszycach w ilości 220 ton o następujących parametrach: Średnica mm 6 mm do 8 mm Długość mm długość do 40 mm Gęstość nasypowa kg/m3 1 tona -1,7 m3 Popiół % 0,3 –0,7% Siarka –suchej masy ≤0.03 1) Chlor- suchej masy ≤0,02 1) % Wilgotność % do 7 % Wartość opałowa MJ/kg nie mnej niż 18 kJ/kg Ścieralność ≤ 2,5% Dostarczony pellet musi posiadać normę jakościową Din-Plus lub EN+A1 potwierdzoną każdorazowo przy dostawie stosownym certyfikatem.
II.5) Główny kod CPV: 09111400-4

DO POBRANIA:

pełna treść OGŁOSZENIA - ZSCKR - 215/08/18

SIWZ z załącznikami - ZSCKR - 215/08/18

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Znak: ZSCKR-215/07/18                                                                                                                          Dobryszyce, dnia 12.10.2018 r.

Dotyczy postępowania : „dostawy pelletu w sezonie grzewczym 2018/2019”

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

                Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 , ust. 1 pkt. 4, ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych     ( Dz. U. z 2017  poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z uwagi na wykluczenie ofert dwóch Wykonawców oraz  uznanie, że jednea oferta niepodlegająca odrzuceniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

.

                Działając na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu  o wszczęciu kolejnego postępowania.

DO POBRANIA:

UNIEWAŻNIENIE - ZSCKR - 215/07/18

 

 

Dobryszyce dnia 24.07.2018 roku.

Nr sprawy: ZSCKR – 215/06/18

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE SIECI KOMPUTEROWEJ W BUDYNKU NOWEJ SZKOŁY

 

            Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybiera ofertę nr 1 - Mariusz Borowik BORO – MIX, Pławno, ul. Przedborska 3A, 97 – 540 Gidle  w kwocie brutto 12 969,60  zł. Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów         w kryterium cena.

                Zamawiający podaje  nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację:

1.1. Nr oferty - 2

1.2.  - nazwa i adres  –  Instalatorstwo Elektryczne Stanisław Pluta, Śliwaków 18, 42-270 Kłomnice,

1.3.  Liczba punktów w kryterium – cena – 81,06

1.4.  okres gwarancji- 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

1.5. termin wykonania – od dnia 24.08.2018 r.

2.1. Nr oferty - 3

2.2. - nazwa i adres  –  APS mgr Anna Smendowska, ul. Narutowicza 103, 97 – 500 Radomsko,

2.3. Liczba punktów w kryterium – 72,72

2.4. okres gwarancji- 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2.5. termin wykonania – od dnia 24.08.2018 r.

DO POBRANIA:

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ZSCKR - 215/06/18

 

 

 Dobryszyce dnia 10.07.2018 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

W ZAMÓWIENIU NA ROZBUDOWĘ PRACOWNI INFORMATYCZNEJ

Nr sprawy: ZSCKR - 215 / 05 /18

            Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybiera ofertę nr 1 - Przedsiębiorstwo Optimus sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 84 K, 98 – 200 Sieradz  w kwocie brutto 74 031,90 zł. Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

                Zamawiający po przeprowadzeniu analizy i oceny złożonych ofert odrzuca ofertę ALTBIT SP.O.O. ul. Cicha 17, 05 – 500 Nowa Iwiczna z uwagi na zaoferowanie komputerów komputer Dell Vostro 3668MT Win10Pro i5 7400/1TB/4GB/Intel HD/MS 116?KB216/3Y NBD+Monitor Dell E2016HV 19.5” LED VGA ujętych w formularzu rzeczowo-cenowym załącznik nr 2. Zamawiający w lp. 1 formularza rzeczowo-finansowego – załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty opisał wymóg dostawy komputerów Dell Vostro 3668MT Win10Pro i5 7400/1TB/8GB/Intel HD/MS 116?KB216/3Y NBD+Monitor Dell E2016HV 19.5” LED VGA. W związku z zaoferowaniem przez Wykonawcę komputera o mniejszej pamięci RAM Zamawiający postanowił odrzucić ofertę.

                Zamawiający podaje  nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację:

1.1. Nr oferty - 1

1.2.  - nazwa i adres  –  Przedsiębiorstwo Optimus sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 84 K, 98 – 200 Sieradz,

1.3.  Liczba punktów w kryterium – cena – 100,00

1.4.  okres gwarancji- 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

1.5. termin wykonania – od dnia 27.08.2018 r.

2.1. Nr oferty - 2

2.2. - nazwa i adres  –  Vascom Bartosz Sobczyk, ul. Mickiewicza 29, 40 – 085 Katowice,.

2.3. Liczba punktów w kryterium – 97,60

2.4. okres gwarancji- 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2.5. termin wykonania – od dnia 27.08.2018 r.

                         Zamawiający informuje, że  zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą w terminie określonym nastąpi w terminie 5 dni od doręczenia zawiadomienia o wyborze oferty.

 

 

Znak: ZSCKR-215-04/18                                                                                           Dobryszyce dnia 20.06.2018 r.

Dotyczy postępowania :rozbudowa pracowni informatycznej  

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

      Komisja Przetargowa działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7, ust. 3 pkt. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017  poz. 1579 z późn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z uwagi na niewłaściwe opisanie  parametrów   komputerów, serwera oraz wymaganego do zainstalowania oprogramowania. Z uwagi na powyższe Wykonawcy mogli nieprawidłowo i błędnie określić wymagane parametry lub nie byli w stanie zaoferować komputerów o parametrach równoważnych spełniających wymagania SIWZ.

W postępowaniu doszło do naruszenia art. 7 ust. 1, art. 29  i art. 36  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017  poz. 1579 z późn. zm.), a więc postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. Doszło do naruszenia przepisów ustawy o naruszeniu uczciwej konkurencji.

                Działając na podstawie art. 93 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający poinformuje Wykonawców biorących udział w postępowaniu  o wszczęciu kolejnego postępowania.

    Dziękujemy za udział w postępowaniu.

UNIEWAŻNIENIE - do pobrania

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.