Absolwenci

Administrator

IMG 0511

Absolwenci 2018 - IV BTL wych. Olga Sosnowicz

 

 

IMG 0529

Absolwenci 2018 - IV PTH wych. Anna Surosz

 

  Absolwenci 2017 IV PT Elbieta Pietrzyk

Absolwenci 2017 - IV PT wych. Elżbieta Pietrzyk

Absolwenci 2017 IV BTL Magdalena Michalska

Absolwenci 2017 - IV BTL wych. Magdalena Michalska

 

 

Absolwenci 2015 2016

Absolwenci 2016 - wych. Magdalena Frukacz, Danuta Szulc

Absolwenci 2014 2015 IV JTB wych. Teodor Krupski

Absolwenci 2015 - IV JTB wych. Teodor Krupski

 

Absolwenci 2014 2015 IV HTL wych. Katarzyna Krlak

Absolwenci 2015 - IV HTL wych. Katarzyna Krężlak

 

Absolwenci 2012 2013 wych. Marianna Wolska

Absolwenci 2013 - wych. Marianna Wolska

 

Absolwenci 2012 2013 wych. Elbieta Pietrzyk

Absolwenci 2013 - wych. Elżbieta Pietrzyk

 

 

Absolwenci 2012 2013 III zaw. wych. Dorota Kowalczyk

Absolwenci 2013 - III zaw. wych. Dorota Kowalczyk

 

 

Absolwenci 2011 2012 wych. Micha Skalik

Absolwenci 2012 - wych. Michał Skalik

 

Absolwenci 2011 2012 wych. Magorzata Cudak

Absolwenci 2012 - wych. Małgorzata Cudak

 

Absolwenci 2011 2012 wych. Danuta Szulc

Absolwenci 2012 - wych. Danuta Szulc

Egzamin zawodowy

Administrator

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzamin będzie obejmował zakresem tematycznym kwalifikację, czyli liczba egzaminów w danym zawodzie będzie zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce będzie to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.

Struktura egzaminu zawodowego

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna egzaminu

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego.

Część pisemna egzaminu zawodowego może być przeprowadzana:

- z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin

lub

- z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się 40 zadań zamkniętychzawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego

Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z części pisemnej egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu zawodowego najwyższego wyniku, czyli 100%.

Część praktyczna egzaminu

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko powinno być przygotowane z uwzględnieniem warunków realizacji kształcenia w danym zawodzie określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, w zakresie której odbywa się ten egzamin.

Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnymoraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej kwalifikacji określony jest w module 3. informatora.

Podstawa uznania egzaminu za zdany

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli Zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego),

i

2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu

W przypadku, gdy Zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.